top of page

Algemene voorwaarden, privacy & cookies

Eldirsar Crafts | 24 februari 2023

Betaling
Retourneren
Leveringen

Algemene voorwaarden webwinkel | Eldirsar Crafts

 

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemende Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. In alle gevallen wordt met Eldirsar Crafts, Eldirsar Crafts V.O.F. en/of Eldirsarcrafts hetzelfde bedoelt.

 

Artikel 1 | Definities

1.1 Webwinkel Eldirsar Crafts gevestigd in ‘s- gravenhage En ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 87603640 handelend onder de naam Eldirsar Crafts Venootschap onder Firma.

1.2 Website: De website van Eldirsar Crafts V.O.F., te raadplegen via www.eldirsarcrafts.nl en alle bijhorende subdomeinen.

1.3 Klant: De natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van veroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Eldirsar Crafts en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4 Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Eldirsar Crafts en klant, van welke overeenkomst de algemende voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 | Toepassen algemene voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Eldirsar Crafts zijn de algemene voowaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien klant in zijn opdreacht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Eldirsar Crafts slechts bindend, indien en voor zover deze door Eldirsar Crafts uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze algemende voorwaarden tevens specifieke producten- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 | Prijzen en informatie

3.1 Alle op de website en in andere van Eldirsar Crafts afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.

3.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Eldirsar Crafts kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Eldirsar Crafts afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Eldirsar Crafts niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

3.5 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in artikel 3 paragraaf 3.4, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 | Monsters en modellen

4.1 Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 | Betalingen en betalingstermijn

5.1 Eldirsar Crafts mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen

5.2 De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.

5.3 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen.  Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag neit uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Eldirsar Crafts de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

5.4 Eldirsar Crafts behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddelijke betaling dan wel zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 | Gevolgen niet tijdig betalen

6.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Eldirsar Crafts gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in tekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

6.2 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Eldirsar Crafts

6.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6.4 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Eldirsar Crafts zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan het betalingsverplichting heeft voldaan.

6.5 In geval van Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Eldirsar Crafts op de klant onmiddelijk opeisbaar.

6.6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Eldirsar Crafts, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Eldirsar Crafts te betalen.

Artikel 7 | Herroepingsrecht

7.1 Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

- Het product niet is gebruikt

- Het geen product is dat snel kan bederven zoals voedsel of bloemen

- Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

- Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen

- De verzegeling nog intact is

- De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

7.2 De bedenktijd van 14 dagen zoals in artikel 7 paragraaf 7.1 genoemd, vangt aan:

- Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

- Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud van internet gaat afnemen

7.3 De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@eldirsarcrafts.nl , indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Eldirsar Crafts op eldirsarcrafts.nl kan worden gedownload.

7.4 De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Eldirsar Crafts, bij gebreke waarvan zijn herroepinsrecht komt te vervallen.

7.5 Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Eldirsar Crafts heeft geretourneerd, dan zal Eldirsar Crafts eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

7.6 De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Eldirsar Crafts voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

7.7 Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Artikel 8 | Opschortingsrecht & Verrekening

8.1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 | Retentierecht

9.1 Eldirsar Crafts kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totrdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Eldirsar Crafts heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

9.2 De retentierecht geldt overneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Eldirsar Crafts

9.3 Eldirsar Crafts is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

9.4 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schiuld aan Eldirsar Crafts te verrekenen met een vordering op Eldirsar Crafts.

Artikel 10 | Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eldirsar Crafts blijft eigeneer van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Eldirsar Crafts op grond van wat voor met Eldirsar Crafts gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

10.2 Tot die tijd kan Eldirsar Crafts zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

10.3 Voordat het eigendom is overgegeaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren

10.4 Indien Eldirsar Crafts een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Eldirsar Crafts het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 11 | Levering & levertijd

11.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

11.2 Levering vindt plaats bij Eldirsar Crafts, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

11.3 Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

11.4 Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Eldirsar Crafts het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

11.5 Bij te late betaling is er sprake van schuldeisverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet een Eldirsar Crafts kan tegenwerpen.

11.6 De door Eldirsar Crafts opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11.7 De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Eldirsar Crafts.

11.8 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Eldirsar Crafts niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen iets anders hebben afgesproken.

11.9 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

11.10 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 12 | Verpakking en verzending

12.1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dien de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorgen een aantekening op te laten maken, bij hebreke waarvan Eldirsar Crafts niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

12.2 Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaan aan het vervoer te melen aan Eldirsar Crafts, bij gebreke waarvan Eldirsar Crafts niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 13 | Bewaring

13.1 Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

13.2 Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 14 | Garantie

14.1 De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, verzoorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

14.2 De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of onderkundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

14.3 Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product te behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 15 | Vrijwaring

15.1 De klant vrijwaart Eldirsar Crafts tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Eldirsar Crafts geleverde producten en/of diensten.

Artikel 16 | Klachten

16.1 De klant die een door Eldirsar Crafts geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

16.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Eldirsar Crafts daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

16.3 Consumenten dienen Eldirsar Crafts uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

16.4 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Eldirsar Crafts in staat is hierop adequaat te reageren.

16.5 De klant dient aan te tonenen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen

16.6 Indien een klracht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Eldirsar Crafts kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 17 | Ingebrekstelling

17.1. De klant dient ingebrekstellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Eldirsar Crafts

17.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekstelling Eldirsar Crafts ook daadwerkelijk en tijdig bereikt.

Artikel 18 | Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

18.1 Als Eldirsar Crafts een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor volledige bedragen die zijn op grond van die overeenkomst aan Eldirsar Crafts verschuldigd zijn.

Artikel 19 | Aansprkelijkheid Eldirsar Crafts

19.1 Eldirsar crafts is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

19.2 Indien Eldirsar Crafts aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

19.3 Eldirsar Crafts is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

19.4 Indien Eldirsar Crafts aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het/ gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

19.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 20 | Vervaltermijn

20.1 Elk recht van de klant op schadevergoeding van Eldirsar Crafts vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 21 | Recht op ontbinding

21.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Eldirsar Crafts toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

21.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Eldirsar Crafts niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinging pas plaatsvinden nadat Eldirsar Crafts in verzuim is.

21.3 Eldirsar Crafts heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Eldirsar Crafts kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 22 | Overmacht

22.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Eldirsar Crafts in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Eldirsar Crafts kan worden toegerekend in een van de wil van Eldirsar Crafts onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Eldirsar Crafts kan worden verlangd.

22.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: Noodtoestand, wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom- elektriciteits- internet- computer en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weeromstandigheden en werkonderbrekingen.

22.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Eldirsar Crafts 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Eldirsar Crafts er weer aan kan voldoen.

22.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, morgen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

22.5 Eldirsar Crafts is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 23 | Wijziging van de overeenkomst & wijziging van de algemene voorwaarden

23.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering erva het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

23.2 Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

23.3 Eldirsar Crafts is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

23.4 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

23.5 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Eldirsar Crafts zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

23.6 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 24 | Overgang van rechten

24.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Eldirsar Crafts.

24.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 25 | Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

25.1 Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

25.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Eldirsar Crafts bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 26 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

26.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Eldirsar Crafts is gevestigd/praktijk houdt/kantoord houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 24 februari 2023.

Privacyverklaring | Eldirsar Crafts

Zodra je onze website www.eldirsarcrafts.nl bezoekt of contact opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met de informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben? Neem dan contact met ons op. We kunnen de privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 26-02-2023

 

Inhoud

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

 2. Wie gebruikt je gegevens?

 3. Van wie gebruiken we gegevens?

 4. Hoe komen we aan je gegevens?

 5. Welke gegevens van je gebruiken we?

 6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

 7. Hoelang bewaren we je gegevens?

 8. Met wie delen we je gegevens?

 9. Waar slaan we je gegevens op?

 10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

 11. Wat mag je van ons vragen?

 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

 13. Welke cookies gebruiken we?

 14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

 15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

 

1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, ip-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

Eldirsar Crafts is verantwoordelijk voor de website eldirsarcrafts.nl en daarme de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn: Eldirsarcrafts kvknmr: 89603640

 

3. Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

 

4. Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

 • Een account aanmaakt

 • Gegevens invult op onze website

 

5. Welke gegevens gebruiken we van je?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

 • Naam

 • Woonadres of vestigingsplaats

 • Bezorgadres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Betaalgegevens

 

6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken:

 • Omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen

 • Om ons te houden aan de wet, zoals gegevens bewaren voor de belastingdienst

 • Voor het juiste kunnen afhandelen van bestellingen gedaan op onze website

 

7. Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren? Neem dan contact met ons op.

 

8. Met wie delen we je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen je persoonsgegevens nooit met anderen delen.

9. Waar slaan we je gegevens op?

We verwerken gegevens binnen de EER. Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan. In sommige gevallen worden je persoonsgegevens buiten de EER verwerkt. De regels in die landen bieden helaas niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens in Nederland. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat je persoonsgegevens in dat geval net zo goed beschermd worden als hier. Dat hebben we gedaan door informatie te winnen bij de organisatie die onze website host. Deze organisatie werkt in een gesloten systeem waardoor het binnendringen zo moeilijk mogelijk gemaakt is. Ook gebruikt de organisatie meerdere beveiligingslagen en hebben ze een 0-day policy. Heb je hierover vragen? Neem dan gerust contact op.

 

10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zoveel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We vragen niet meer gegevens van je dan nodig is. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen? Neem dan contact met ons op.

 

11. Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.

 

Recht op informatie

We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.

Recht op inzage

Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien

Recht op correctie

Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit

Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.

Recht op beperking

Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden

Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan allee gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen

Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht? Dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact met ons op. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Eldirsar Crafts die je klacht gaat behandelen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur je aanvraag of klacht naar ons via info@eldirsarcrafts.nl. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

 

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

 

13. Welke cookies gebruiken we?

Je kunt zelf aangegeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifieke op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig? Dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

 

15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@eldirsarcrafts.nl We helpen je graag.

Garantie
bottom of page